Propozycja pracy dla psychologa w Zespole Szkół Specjalnych

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/2019

I. Zamawiający:
Zespół Szkół Specjalnych im. W. Sherborne 44-238 Czerwionka – Leszczyny
ul. Przedszkolna 1 w ramach zadań Ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego, realizowanych na podstawie porozumienia
NR MEN/2017/DWKI/1636, zawartego pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej, a Powiatem Rybnickim

II. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są usługi psychologiczne w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole.
2. Zakres obowiązków.
Do zadań specjalisty będzie należało w szczególności:
- przeprowadzenie diagnozy psychologicznej,
- opracowanie indywidualnego programu dla każdego dziecka
- prowadzenie zajęć specjalistycznych według harmonogramu,
- przekazywanie porad i wskazówek dla rodziców do bieżącej pracy z dzieckiem.
- bieżące dokumentowanie pracy z dzieckiem zgodnie z przyjętymi w Ośrodku wzorami,
- dokonywanie oceny postępów dziecka i opracowywanie wskazówek do dalszej pracy,
- sporządzanie specjalistycznych opinii.
- przestrzeganie tajemnicy służbowej oraz obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą osoby spełniające niżej wymienione wymagania: -- wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku psychologia;
- kwalifikacje pedagogiczne
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
- brak karalności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku psychologa;

III. Termin i realizacja zamówienia:
Usługi będą wykonywane w dni robocze od poniedziałku do piątku według zatwierdzonego przez dyrektora Szkoły harmonogramu, w okresie od 23.09.2019r do 31.12.2019 roku w budynku Zespołu Szkół Specjalnych im. W. Sherborne w Czerwionce - Leszczynach
ul. Przedszkolna 1, w maksymalnym wymiarze 254,5 godzin. Zespół Szkół Specjalnych zastrzega sobie możliwość niewykorzystania wszystkich godzin usług. Rozliczenie pomiędzy wykonawcą, a Zespołem Szkół Specjalnych im. W. Sherborne nastąpi na podstawie rzeczywistej liczby wykonanych godzin z uwzględnieniem stawki godzinowej podanej w ofercie. Wynagrodzenie będzie płatne w okresach miesięcznych na podstawie wystawionej faktury lub rachunku oraz miesięcznego zestawienia czasu pracy i podjętych czynności obejmującego: opis czynności, czas poświęcony na wykonanie czynności i datę jej wykonania. Zamówienie jest finansowane w całości z dotacji przyznanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty:
- wypełniony formularz oferty- zgodnie z załącznikiem 1;
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje
- podpisane przez oferenta oświadczenie: o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku psychologa zgodnie z załącznikiem 2;
- podpisane przez oferenta oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rozpatrzenia oferty, o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do rozpatrzenia zapytania ofertowego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2017 roku.”

V. Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie z napisem „Oferta psycholog” w sekretariacie Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce – Leszczynach przy ul. Przedszkolnej 1.
2. Termin składania ofert upływa 17.09.20189 roku o godzinie 12.00.
3. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
VI. Ocena ofert:
Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Wykonawca może zaoferować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. Negocjacje ceny nie będą prowadzone. Podana cena obejmować powinna wszystkie koszty wykonania zamówienia. Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty wynikające z nie uwzględnienia wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na cenę obciążą oferenta.
Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 17.09.2019r. o godzinie 13.00
O wynikach i wyborze najkorzystniejszej oferty zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się:
Dodatkowych informacji udziela dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr telefonu 32 4312991.

Załączniki:
Pobierz plik (Zał 1.pdf)Zał 1.pdf[ ]200 kB
Pobierz plik (Zał 2.pdf)Zał 2.pdf[ ]281 kB
Pobierz plik (Zał 3.pdf)Zał 3.pdf[ ]187 kB